Infolinia: 603-606-413
Koszyk 0 0 PLN

Zawartość koszyka:

Razem: 0 PLN

§ 1. Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin określa zasady składania zamówień i sprzedaży towarów w sklepie internetowym, działającym pod adresem www.pol-ger.com.pl, za pośrednictwem sieci Internet, bez jednoczesnej fizycznej obecności Stron.
2. Informacje, cenniki oraz katalog produktów zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego i powinny być traktowane jedynie jako zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
3. Zdjęcia i opisy Towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu stanowią własność producenta danego Towaru albo Sklepu i podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
4. Właścicielem Sklepu jest Robert Bohdan, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Polger II Robert Bohdan”, Suchatówka 43b, 87-140 Gniewkowo, NIP 8751002475, REGON 870300866.
5. Działalność Sklepu jest skierowana do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i nie prowadzących takiej działalności, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną oraz osób prawnych.
6. Oferta Sklepu obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawieranej z Kupującym, a jego akceptacja jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy sprzedaży.
8. Wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia i podanie przez Kupującego adresu poczty elektronicznej jest równoznaczne z wyrażeniem przez Kupującego zgody na otrzymywanie informacji handlowej, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. - Dz.U. z 2013 r., poz. 1422).

 

§ 2. Definicje


Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin Sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę.
b) Sklepie – należy przez to rozumieć sklep internetowy prowadzony pod adresem www.pol-ger.com.pl, którego właścicielem jest Sprzedawca.
c) Sprzedawcy – należy przez to rozumieć Roberta Bohdana, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „POLGER II Robert Bohdan”, Suchatówka 43b, 88-140 Gniewkowo, NIP 8751002475, REGON 870300866, sprzedającego Towary za pośrednictwem Sklepu MAN TGX Effi cientLine 2 potrafi znacznie więcej
d) Towarach/Towarze – należy przez to rozumieć produkt oferowany przez Sprzedawcę, który może być przedmiotem sprzedaży, stosownie do postanowień Regulaminu.
e) Kupującym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną oraz osobę prawną, która podejmuje czynności zmierzające do nabycia lub kupujący Towary za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
f) Koncie – należy przez to rozumieć indywidualne konto zarejestrowane w systemie teleinformatycznym Sklepu, założone przez Kupującego zgodnie z § 4 Regulaminu, za pomocą którego Kupujący może nabywać Towary za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 3. Towary


1. Sklep służy do nabywania za pośrednictwem sieci Internet Towarów, znajdujących się aktualnie w ofercie handlowej Sprzedawcy.
2. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych, chyba że w opisie danego Towaru wyraźnie wskazano inaczej.

 

§ 4. Konto


1. Kupujący może, w celu korzystania ze Sklepu, dokonując stosownej rejestracji, założyć Konto, w którym gromadzone będą dane oraz informacje o Kupującym dotyczące działań w Sklepie.
2. Każdorazowo Kupujący jest zobowiązany przedstawić informacje obejmujące numery NIP i REGON, a także numer KRS (w przypadku osób prawnych) lub numer PESEL (w przypadku osób fizycznych).
3. W celu rejestracji Konta w Sklepie należy wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych: imienia i nazwiska lub nazwy, adresu zamieszkania lub siedziby, numeru NIP, numer PESEL, KRS i REGON (w zależności od okoliczności) oraz adresu e - mail i hasła. Na podany adres poczty elektronicznej zostanie wysłana wiadomość określająca sposób potwierdzenia rejestracji oraz odsyłacz do Regulaminu. Warunkiem rejestracji Konta w systemie teleinformatycznym Sklepu jest zaakceptowanie Regulaminu.
4. Świadczenie usług za pośrednictwem Konta ma charakter bezpłatny, dobrowolny i bezterminowy. Kupujący ma prawo w każdym czasie zlikwidować zarejestrowane przez siebie Konto, z zastrzeżeniem iż Konto nie może zostać zlikwidowane w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego. W takim przypadku, skutek w postaci likwidacji Konta, nastąpi z chwilą zrealizowania zamówienia.

 

§ 5. Zamówienia


1. Zamówienia mogą być składane:
a. za pomocą Konta – poprzez wybór przez Kupującego Towaru umieszczając go w koszyku z jednoczesnym dokonaniem wyboru sposobu dostawy oraz formy płatności, a następnie potwierdzenia złożenia zamówienia poprzez wybranie opcji „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłata
b. za pomocą poczty elektronicznej – poprzez przesłanie zamówienia na adres poczty elektronicznej Sklepu na adres polger.rb@gmail.com. c. telefonicznie pod numerem 603-606-413.
2. W każdym przypadku warunkiem realizacji złożonego przez Kupującego zamówienia jest prawidłowe i dokładne wypełnienie danych Kupującego (o których mowa w § 4 pkt 2 Regulaminu) oraz podanie przez Kupującego dokładnych danych Towaru, w tym jego rodzaj, ilość oraz parametry techniczne.
3. Zamówienie wysyłane bezpośrednio na adres poczty elektronicznej Sklepu musi zawierać dane Kupującego, o których mowa w § 4 pkt 2 Regulaminu, a także kod Towaru, ilość zamawianego Towaru oraz inne niezbędne właściwości Towaru, pozwalające na dokładne ustalenie przedmiotu zamówienia. Brak dostatecznego określenia zamawianego Towaru uniemożliwiający identyfikację Towaru, skutkować będzie nieprzyjęciem przez Sklep zamówienia do realizacji. Po otrzymaniu zamówienia Sklep informuje Kupującego o przyjęciu albo nieprzyjęciu zamówienia do realizacji i przyczynie nieprzyjęcia zamówienia do realizacji.
4. W przypadku telefonicznego składania zamówienia, Kupujący jest zobowiązany do dokładnego określenia przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności kodu Towaru oraz jego ilości, a także podaje swój adres poczty elektronicznej, na który Sklep przesyła wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia lub nieprzyjęcia zamówienia do realizacji..
5. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep. Przyjęcie złożonego przez Kupującego zamówienia jest każdorazowo potwierdzane przez Sklep za pomocą wiadomości przesyłanej na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej.
6. Złożenie zamówienia pociąga za sobą konieczność zapłaty ceny za Towar i jego przesyłkę, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
7. W przypadku braku możliwości potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia wynikającego z winy Kupującego, np. na skutek podania niewłaściwego adresu poczty elektronicznej), zamówienie Kupującego nie zostanie przyjęte do realizacji i zostanie anulowane w ciągu 72 godzin od momentu jego złożenia.
8. Kupujący może zmienić swoje zamówienie wyłącznie do momentu potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia Kupującego do realizacji.
9. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przez złożeniem zamówienia. Składając zamówienie Kupujący oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego treść. We wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia Kupującego do realizacji zawarty jest odsyłacz do Regulaminu.
10. Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w dniu robocze po godz. 13, w sobotę, niedzielę i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
11. Sklep zastrzega sobie prawo anulowania błędnie wypełnionych lub jedynie częściowo wypełnionych zamówień. Zamówienia będą również anulowane w przypadku:
a. nieuiszczenia ceny za Towar wraz z kosztami przesyłki we właściwym czasie;
b. braku jakiegokolwiek kontaktu z Kupującym;;
c. w innych przypadkach wskazanych w Regulaminie.;
12. Anulowanie zamówienia przez Kupującego po jego potwierdzeniu przez Sprzedawcę jest możliwe jedynie z przyczyn nieleżących po jego stronie. Anulując zamówienie Kupujący jest zobowiązany przedstawić okoliczności uzasadniające anulowanie zamówienie.
13. Zamówienia powinny zostać złożone w języku polskim.

 

§ 6. Zamówienia indywidualne


1. W przypadku, gdy Kupujący zamierza nabyć Towar spełniający określone, zindywidualizowane przez Kupującego, parametry, zamówienie Kupującego powinno szczegółowo określać te parametry. Zamówienie powinno zawierać również dane, o których mowa w § 5 Regulaminu. Zamówienie Kupującego stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
2. W przypadku zamówienia przez Kupującego Towaru o indywidualnych cechach (tzw. zamówienie indywidualne), Kupujący za pomocą poczty elektronicznej otrzyma odrębny formularz zamówienia indywidualnego. Kupujący przesyła wypełniony formularz zamówienia indywidualnego na adres poczty elektronicznej Sklepu na adres: polger.rb@gmail.com. Niezwłocznie po otrzymaniu formularza zamówienia indywidualnego, Sprzedawca informuje Kupującego o cenie, prawdopodobnym terminie oraz innych warunkach realizacji zamówienia indywidualnego. W przypadku, gdy Kupujący wyraża zgodę na przedstawione przez Sprzedawcę warunki realizacji zamówienia, Kupujący jest zobowiązany potwierdzić otrzymanie i akceptację powyższych warunków zamówienia. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia po zaakceptowaniu warunków zamówienia przez Kupującego. Kupujący otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia indywidualnego do realizacji. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia przez Sklep drogą elektroniczną przystąpienia do realizacji zamówienia indywidualnego..
3. W przypadku, gdy Kupujący zastrzegł sobie oznaczenie parametrów Towaru, a dopuszcza się zwłoki z dokonaniem oznaczenia, Sprzedawca może:
a. wykonać uprawnienia, które przysługują wierzycielowi w razie zwłoki dłużnika ze spełnieniem świadczenia wzajemnego, albo
b. dokonać sam oznaczenia i podać je do wiadomości Kupującego wyznaczając mu odpowiedni termin do odmiennego oznaczenia; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu oznaczenie dokonane przez Sprzedawcę staje się dla Kupującego wiążące.

 

§ 7. Płatności


1. Kupujący jest zobowiązany każdorazowo uiścić cenę za nabyte Towary oraz pokryć koszty jego dostawy.
2. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania Kupującego, z tym zastrzeżeniem iż zmiana cen nie może dotyczyć zamówień będących w trakcie realizacji, chyba że zmianie ulega przedmiot zamówienia. Cena podana przy każdym z Towarów jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.
3. Sprzedawca wystawia dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego, a na wyraźne życzenie Kupującego fakturę VAT, wypisaną zgodnie z danymi podanymi przez Kupującego.
4. Kupujący może wybrać następujące formy płatności: a. za pobraniem (płatność przy odbiorze) – wówczas zapłata za Towar oraz dostawę następuje gotówką, płatną kurierowi lub listonoszowi przy odbiorze Towaru;
b. przelewem zwykłym – po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje na podany przez siebie uprzednio adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, w treści którego podany jest numer rachunku bankowego Sprzedawcy oraz łączna kwota, którą należy przelać na rachunek bankowy Sprzedawcy;
c. przelewem online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez …………………..
d. inne 5. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostaw oraz są widoczne w procesie zakupowym przed złożeniem zamówienia przez Kupującego zamówienia za pośrednictwem Konta.
6. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty za Towar i jego dostawę przed jego wysłaniem przez Sprzedawcę, nawet jeżeli Kupującym jest konsument, któremu przysługuje ustawowe prawo odstąpienia określone w przepisach powszechnie obowiązujących, za wyjątkiem przypadku, w którym Kupujący wybrał formę płatności wymienioną w ust. 4 lit. a.

 

§ 8. Warunki dostawy Towarów


1. Sklep realizuje zamówienia wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Realizacja zamówienia Kupującego następuje pod warunkiem, że zamówiony przez Kupującego Towar jest dostępny w magazynie Sprzedawcy lub u jego dostawców.
3. W przypadku niedostępności Towaru zamówionego przez Kupującego, Sklep – za pomocą wiadomości przesyłanej na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej albo telefonicznie na podany przez Kupującego numer – niezwłocznie informuje o tym Kupującego. We wskazanej wiadomości Sklep informuje Kupującego również o przewidywanym terminie realizacji zamówienia. W takim przypadku Kupującemu przysługuje prawo do anulowania lub zmiany swojego zamówienia w całości bądź części.
4. Kupujący może wybrać następujące formy dostawy zamówionego przez siebie Towaru:
a. dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej przy zakupie za pobraniem;
b. dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, z którą Sklep współpracuje;
c. dostawa za pośrednictwem wyspecjalizowanego przewoźnika, z którym Sklep współpracuje;
d. odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy.
5. Zamówienie złożone przez Kupującego rozpatrywane jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 24 godzin roboczych od momentu złożenia prawidłowo i kompletnie wypełnionego zamówienia, z zastrzeżeniem § 5 pkt 8 – 13 oraz § 8 pkt 7 - 14 Regulaminu
6. Rozpatrzenie złożonego przez Kupującego zamówienia polega na:
a. sprawdzeniu przez obsługę Sklepu prawidłowości i kompletności zamówienia;
b. potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep, a w przypadku zamówień indywidualnych na skontaktowaniu się z Kupującym w celu dokonania indywidualnych uzgodnień z Kupującym.
7. Po wysłaniu przez Sklep wiadomości Kupującemu z potwierdzeniem przyjęcia jego zamówienia do realizacji, a w przypadku zamówienia indywidualnego po uzgodnieniu z Kupującym parametrów i innych cech Towaru, Sklep przystępuje do realizacji zamówienia, o czym Kupujący zostanie powiadomiony drogą elektroniczną.
8. W przypadku zamówień indywidualnych, we wiadomości ostatecznie potwierdzającej przyjęcie zamówienia Kupującego do realizacji, Sklep określa również uzgodniony z Kupującym termin dostawy indywidualnie oznaczonego Towaru.
9. Ostateczne potwierdzenie realizacji zamówienia Kupującego oznacza, że do Kupującego zostaje wysłany zamówiony przez niego Towar. Gdy płatność następuje przelewem, Towar zostaje wysłany do Kupującego po uznaniu na rachunku bankowym Sprzedawcy środków pieniężnych w wysokości równej wartości zamówienia (cena Towaru + koszt dostawy). W momencie przekazania Towaru kurierowi, Kupujący otrzymuje wiadomość drogą elektroniczną z informacją o tym fakcie oraz o danych na temat numeru przesyłki i przewidywanego czasu dostawy.
10. Czas dostawy zależy od przewoźnika, rodzaju przesyłki i adresu Kupującego. W przypadku zamówień indywidualnych termin dostawy określany jest indywidualnie.
11. Kupujący powinien zbadać przesyłkę niezwłocznie po jej otrzymaniu. Jeżeli przesyłka nie zawiera zamawianego Towaru, otrzymany Towar jest inny niż zamówiony lub gdy Towar jest uszkodzony, Kupujący jest zobowiązany spisać w obecności pracownika przewoźnika protokół szkody i/lub wpisać stosowne zastrzeżenie w liście przewozowym, a następnie niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: polger.rb@gmail.com.
12. Zamówiony Towar jest wysyłany wraz z kartą gwarancyjną (o ile zamówiony Towar objęty jest gwarancją), dokumentem sprzedaży (paragon fiskalny lub faktura VAT), a - w wypadku, gdy Kupującym jest konsument - także z Regulaminem w wersji papierowej.
13. W przypadku nieodebrania przesyłki przez Kupującego z jego winy, Sprzedawca ma prawo żądać zwrotu poniesionych kosztów.

 

§ 9. Reklamacje


1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego za wady fizyczne i prawne Towarów, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Towarze w tej samej chwili.
2. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Towaru z umową sprzedaży. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
a. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; c. nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d. została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
3. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy, w szczególności dotyczy to Towarów wyraźnie oznaczonych w Sklepie jako posiadające wady.
4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, od dnia wydania Towaru Kupującemu. W przypadku Towarów używanych odpowiedzialność Sprzedawcy jest ograniczona do roku od dnia wydania Towaru Kupującemu.
5. W przypadku wystąpienia wady Towaru, Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji Towaru. Reklamację należy przesłać na adres Sprzedawcy, o którym mowa w § 1 pkt 4 Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres polger.rb@gmail.com. Reklamacja powinna zawierać adres i inne dane Kupującego, opis Towaru i stwierdzonej wady, numer zamówienia, kod Towaru oraz dane niezbędne w celu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej. Do reklamacji Kupujący powinien dołączyć kserokopię dokumentu sprzedaży (paragonu fiskalnego lub faktury VAT). W przypadku, gdy reklamacja dotyczy uszkodzenia Towaru w czasie dostawy do reklamacji Kupujący powinien dołączyć protokół szkody sporządzony w obecności pracownika przewoźnika. W każdym przypadku Kupujący powinien odesłać wadliwy Towar na adres Sprzedawcy. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.
Wzór formularza reklamacyjnego stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
6. Kupujący, wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres, o którym mowa w § 1 pkt 4 Regulaminu. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz ta się znajduje.
7. Reklamacje rozpatrywane są przez Sprzedawcę najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedawcę przesyłki z wadliwym Towarem.
8. Sprzedawca poinformuje Kupującego o wynikach procedury reklamacji poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej albo listownie na adres zamieszkania/siedziby.
9. Postanowienia niniejszego paragrafu oraz przepisy dotyczące rękojmi za wady rzeczy sprzedanej określone w Kodeksie cywilnym są wyłączone w przypadku, gdy Kupującym jest przedsiębiorca w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 

§ 10. Prawo odstąpienia od umowy


1. Kupujący, będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwroty rzeczy oraz kosztów, o których mowa w art. 33 ust. 2 i art. 35 ostawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827), które Kupujący zobowiązany jest ponieść.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. W przypadku, gdy Towar jest dostarczany osobno, partiami lub w częściach termin ten liczy się od dnia objęcia w posiadanie przez Kupującego lub osobę trzecią ostatniej rzeczy, partii lub części. Do zachowania terminu, o którym mowa powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać wysłane na adres Sprzedawcy: Robert Bohdan, Polger II, Suchatówka 43b, 87-140 Gniewkowo lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres polger.rb@gmail.com.
4. Przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta. Kupujący może skorzystać z zawartego tam wzoru, nie jest to jednak obowiązkowe.
5. W przypadku odstąpienia Kupującego od umowy sprzedaży, umowę uważa się za niezawartą.
6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy, zwraca wszystkie dokonane przez Kupującego płatności w tym koszty dostawy Towaru (z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta)
. 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposoby płatności, jakie użył Kupujący, chyba że Strony uzgodniły inny sposób zwrotu płatności.
8. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Towar Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
9. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
10. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów, których przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

 

§ 11. Gwarancja Producenta


1. Towary dostępne w ofercie handlowej Sprzedawcy posiadają gwarancję Producenta, która obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca nie udziela osobnej gwarancji na Towary.
2. Gwarancja Producenta obejmuje okres 36 (słownie: trzydziestu sześciu) miesięcy od daty sprzedaży.
3. Producent udziela pełnej gwarancji na Towar pod warunkiem, że:
a. wykonania montażu ogrodzenia przez autoryzowany przez Sprzedawcę wykonawca oraz,
b. Kupujący zleci autoryzowanemu Sprzedawcy coroczne przeglądy serwisowe,
c. Kupujący osobiście lub za pośrednictwem osoby przez siebie upoważnionej dokona odbioru jakościowego i ilościowego dostarczonego Towaru i potwierdzi odbiór czytelnym podpisem na dokumentach dostawy,
d. w przypadku zauważenia jakichkolwiek wad Kupujący spisze z osobą dostarczającą Towar protokół jakościowy i ilościowy i niezwłocznie powiadomi Sprzedawcę o zaistniałej sytuacji.
4. Gwarancją Producenta objęte są wyłącznie Towary nie zamontowane.
5. Gwarancją Producenta nie są objęte wady, które powinny ujawnić się w wyniku inspekcji w momencie dostawy, ale które takiej inspekcji nie zostały poddane.
6. Gwarancją Producenta nie są objęte wady ukryte po upływie 45 dni od daty dostawy.
7. Odpowiedzialność Gwaranta nie może przekraczać wartości wad Towaru.
8. Gwarancją nie są objęte:
a. ruchome części eksploatacyjne, które podlegają naturalnemu zużyciu;
b. przebarwienia elementów tworzywowych;
c. produkty eksploatowane w agresywnym otoczeniu;
d. produkty zamontowane bliżej niż 500 m od linii brzegowej morza;
e. szkody powstałe wskutek użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem Towarów;
f. szkody powstałe wskutek działania siły wyższej.
9. Zgłoszenie roszczeń gwarancyjnych powinno nastąpić na piśmie oraz zawierać dane i adres Kupującego, opis Towaru i opis wady, kod Towaru. Do zgłoszenia Kupujący powinien dołączyć kserokopię dokumentu sprzedaży (paragonu fiskalnego lub faktury VAT). Zgłoszenie roszczeń gwarancyjnych powinno zostać przesłane na adres Sprzedawcy, o którym mowa w § 1 pkt 4 Regulaminu albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres polger.rb@gmail.com.
Wzór formularza zgłoszenia reklamacji stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.
10. Zgłoszenie gwarancyjne zostanie rozpatrzone w terminie 14 dni od daty jego otrzymania.
11. W razie uznania zgłoszenia przez Gwaranta, Kupującemu przysługują uprawnienia do:
a. naprawy wadliwego Towaru;
b. wymiany uszkodzonego elementu Towaru na nowy;
c. obniżenia ceny za Towar w wysokości odpowiadającej wartości wady.
12. Gwarancja producenta nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego, będącego konsumentem, wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej..

 

§ 12. Newsletter


1. Korzystanie z usługi Newslettera następuje po wpisaniu adresu poczty elektronicznej i wybraniu opcji „Zapisz się”. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z usługi Newslettera jest zaakceptowanie przez Kupującego polityki prywatności Sklepu..
2. Usługa Newslettera świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Kupujący ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, zrezygnowania z usługi poprzez wysłanie drogą elektroniczną stosownego żądania do Sklepu..

 

§ 13. Ochrona danych osobowych


1. Dane Kupującego, będącego osobą fizyczną, stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. – Dz.U. z 2014 r., poz. 1182) i podlegają ochronie przewidzianej we wskazanej ustawie..
2. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Kupującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, zmiany, jak również żądania ich usunięcia..
3. Złożenie przez Kupującego zamówienia i wskazanie swoich danych jest równoznaczne z wyrażeniem przez Kupującego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Niezależnie od wyrażonej przez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych, Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)..
4. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego przez Kupującego zamówienia, w tym wystawienia faktury VAT i prowadzenia sprawozdawczości finansowej..
5. Uzyskane przez Sprzedawcę dane Kupującego są poufne. Sprzedawca dochowa wszelkiej staranności w celu ochrony tych danych przed ich ujawnieniem nieupoważnionym osobom trzecim..
6. Uzyskane przez Sprzedawcę dane Kupującego nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom..
7. Dostęp do danych osobowych posiadania jedynie Sprzedawca..
8. Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres, o którym mowa w § 1 pkt 4 Regulaminu albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres polger.rb@gmail.com..

 

§ 14. Postanowienia końcowe


1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:.
a. wycofania poszczególnych Towarów z oferty Sklepu Internetowego;.
b. wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu Internetowego;.
c. przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży..
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta..
3. Umowa sprzedaży Towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim..
4. W przypadku chęci zamówienia hurtowego, prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej polger.rb@gmail.com..
5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów powstałych w związku z nabywaniem Towarów za pośrednictwem Sklepu, pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym będącym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, w szczególności sporów dotyczących umów sprzedaży Towarów, będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny w Toruniu..
Informujemy, że każdy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
W tym celu została udostępniona unijna platforma internetowa ODR dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/odr/. platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców
dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Data aktualizacji: 2017-02-20 11:24:00

© Comarch SA 2015. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®
Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij