Infolinia: 603-606-413
Koszyk 0 0 PLN

Zawartość koszyka:

Razem: 0 PLN

Witamy w serwisie www.pol-ger.com.pl należącym do Polger II Robert Bohdan Prezentowana tu polityka zachowania poufności ma na celu przedstawienie stosowanych przez nas sposobów gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych, które Państwo mogą podać w trakcie korzystania z naszej witryny. Prosimy o zapoznanie się z całą treścią polityki zachowania poufności przed skorzystaniem z usług naszej witryny i podaniem jakichkolwiek danych. Polger II Robert Bohdan informuje, że wszelkie dane otrzymywane za pośrednictwem serwisu internetowego, będą wykorzystywane za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą w zakresie przez tą osobę określonym.

Bezpieczeństwo

Dokładamy wszelkich starań, aby zgodnie z obowiązującym prawem zabezpieczyć dane osobowe przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, dostępem ze strony osób niepowołanych, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Należy pamiętać o tym, że żaden przekaz informacji przez Internet nigdy nie jest w pełni bezpieczny czy wolny od błędów. W szczególności komunikat wysłany do lub z niniejszej witryny internetowej pocztą elektroniczną może być niedostatecznie zabezpieczony.

Użytkownicy serwisu

Polger II Robert Bohdan pragnie zapewnić użytkowników serwisu, iż przestrzega prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. Osobom korzystającym z naszego serwisu zapewniamy ochronę danych zgromadzonych w trakcie współpracy w zgodzie z obowiązującym prawem i przypominamy, że od Państwa również zależy skuteczność tej ochrony. Należy zawsze pamiętać o zachowaniu w tajemnicy posiadanych haseł i loginów oraz o zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń i ustawień opcji internetowych.

Gromadzenie informacji

Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 225.05.2018r. Polger II Robert Bohdan przetwarza dane w systemie informatycznym wyłącznie w zakresie zgodnym z warunkami akceptowanymi przez użytkowników serwisu.

Polityka prywatności

Naszym celem jest zapewnienie Ci poczucia bezpieczeństwa na naszej stronie internetowej, dlatego też Twoja prywatność i ochrona prawa osobistych są dla nas ważne. Dlatego prosimy o staranne zapoznania się z poniższym podsumowaniem, informującym, w jaki sposób działa nasza strona internetowa. Możesz mieć pewność, że Twoje dane będą przetwarzane w sposób przejrzysty i uczciwy, oraz że dołożymy wszelkich starań, aby Twoje dane były traktowane z zachowaniem ostrożności i odpowiedzialnie. 

Poniższa Polityka prywatności ma na celu poinformowanie Cię o sposobie wykorzystywania przez nas Twoich danych osobowych, względem których spełniamy surowe wymagania niemieckiej Ustawy o ochronie danych oraz wymogi Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO)

Zakres przetwarzania danych osobowych

Zbieramy iprzetwarzamy Twoje dane osobowe jedynie w takim zakresie, jaki jestniezbędny dla zapewnienia funkcjonowania witryny, prezentowanychprzez nas treści oraz usług, na przykład, kiedy rejestrujesz sięna naszej stronie internetowej, logujesz się na istniejące jużkonto klienta lub zamawiasz produkty. Twoje dane osobowe są zbieranei wykorzystywane jedynie za Twoją zgodą. Wyjątkiem od tej zasadysą sytuacje, w których nie jest możliwe wcześniejsze wyrażeniezgody ze względu na dane okoliczności, a przetwarzanie danych jestdopuszczalne ustawowo. 

BezpieczeństwoTwoich danych osobowych ma u nas wysoki priorytet. Dlategopodejmujemy środki techniczne i organizacyjne dla zapewnieniaochrony przechowywanych przez nas Twoich danych, w celu skutecznegozapobiegania ich utracie i niewłaściwemu wykorzystaniu przez osobytrzecie. Nasi pracownicy zajmujący się przetwarzaniem danychosobowych związani są w szczególności zobowiązaniem zapewnieniapoufności i muszą go przestrzegać. Twoje dane osobowe sąchronione poprzez zapewnienie przesyłania ich w formiezaszyfrowanej; na przykład przy komunikacji z Twoją przeglądarkąinternetową posługujemy się SSL (Secure Sockets Layer). Na Twojejprzeglądarce wyświetli się symbol przedstawiający kłódkę, abyświdział(a), kiedy ustanowione zostało połączenie SSL. W celuzapewnienia ochrony Twoich danych przez cały czas, środkibezpieczeństwa technicznego podlegają regularnym przeglądom i wmiarę potrzeb są dostosowywane do nowych standardówtechnologicznych. Zasady te odnoszą się również do firm, którymzlecamy przetwarzanie i wykorzystanie danych zgodnie z naszymiinstrukcjami.

Celeprzetwarzania i zasady prawne rządzące sposobem przetwarzaniaTwoich danych osobowych

Zbieramy, przetwarzamyi wykorzystujemy Twoje dane osobowe w następujących celach: 

 • Zawarcie i wykonanie umów

 • Obsługa klienta i pomoc dla klientów

Twoje dane osobowe mogąbyć przetwarzane w oparciu o następujące zasady wynikające zprawa: 

 • Art. 6, par.1 lit. a RODO stanowi podstawę prawną do czynności związanych zprzetwarzaniem, na które uzyskujemyTwoją zgodę w danym celuzwiązanym z przetwarzaniem.

 • Art. 6, par.1 lit. b RODO mówi o tym, że dane osobowe mogą być przetwarzanew celu wykonania umowy,np. przy zakupie produktu. To samo odnosi się do wszelkich działańzwiązanych z przetwarzaniem, niezbędnych do przeprowadzeniaczynności przed zawarciem umowy, takich jak obsługa zapytańdotyczących produktów lub usługi. 

 • Art. 6, par.1 lit. c RODO ma zastosowanie w przypadkach, kiedy spoczywa na nasobowiązek prawnywymagający przetwarzania danych osobowych, na przykład w celuwypełnienia zobowiązań podatkowych. 

 • Art. 6, par.1 lit. d RODO mówi o tym, że dane osobowe mogą być przetwarzanew celu ochrony żywotnychinteresów Twojej osoby lubinnej osoby fizycznej.

 • Art. 6, par.1 lit. f RODO ma zastosowanie w odniesieniu do naszychuzasadnionych interesów, naprzykład przy zatrudnianiu dostawców usług w celu realizacjizamówień (np. usługi realizacji dostaw), przy wypełnianiu ankietna potrzeby statystyczne oraz przeprowadzaniu analiz statystycznych,przy próbach logowania lub zapewnienia bezpieczeństwa na stronie.Nasz interes polega na zapewnieniu przyjaznej dla użytkownika,atrakcyjnej i bezpiecznej witryny internetowej oraz na jejoptymalizacji w celu realizacji zarówno naszych celów biznesowych,jak też sprostania Twoim oczekiwaniom.

Okresprzechowywania i przebieg usuwania danych osobowych

rzetwarzamy iprzechowujemy Twoje dane osobowe jedynie przez taki okres, jaki jestniezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest tood nas wymagane zgodnie z prawem lub regulacjami. Gdy tylko celprzestaje mieć zastosowanie lub zostanie zrealizowany, Twoje daneosobowe zostaną usunięte lub ich przetwarzanie zostanieograniczone. W przypadku ograniczenia przetwarzania danych, danetakie zostaną usunięte, gdy tylko okresy zachowania danych nałożoneprzez przepisy prawa, umowę/statut spółki lub postanowienia umowyprzestaną uniemożliwiać dokonanie takiego usunięcia, o ile nieistnieje powód do założenia, iż takie usunięcie zagroziłobyuzasadnionym interesom oraz pod warunkiem, że takie usunięcie niewymagałoby nieproporcjonalnie wielkiego wysiłku ze względu naszczególny charakter przechowywania.

Zbieranie danych i informacji ogólnych (zapisy logów)
 

W myśl art. 6, par. 1,lit. f RODO nasza strona internetowa zbiera szereg danych iinformacji ogólnych po każdym uzyskaniu dostępu do niej, które sąprzechowywane tymczasowo w logach serwera. Zapis logu tworzy się wramach automatycznego logowania dokonywanego przez system komputeraprzetwarzającego. Zbierane mogą być następujące dane:
 

 • Dostęp do stronyinternetowej (data, godzina i częstotliwość)

 • Sposób trafieniana stronę (witryna odsyłająca, hiperłącze, itp.)

 • Objętośćprzesłanych danych

 • Stosowana przezCiebie przeglądarka oraz jej wersja

 • Używany przezCiebie system operacyjny

 • Dostawca usługinternetowych, z których korzystasz

 • Adres IPprzypisany Twojemu komputerowi przez dostawcę usług internetowychprzy połączeniu z Internetem
   

  Przetwarzanedanych osobowych przy nawiązywaniu kontaktu, po rejestracji i przyskładaniu zamówień bez rejestracji
   

 • Nawiązywaniekontaktu

 • Informacje podane nam przez Ciebie przynawiązywaniu z nami kontaktu drogą telefoniczną, mailową lubprzez formularz kontaktowy będą przez nas przechowywane napodstawie art. 6, par. 1, lit. a RODO, w celu udzielenia odpowiedzina Twoje pytania. Kontakt zostanie zapisany w rejestrze, abyśmymogli udowodnić, że kontakt miał miejsce zgodnie z wymogami prawa.Przy wypełnianiu formularza kontaktowego uzyskana zostanie Twojazgoda, a niniejsza Polityka Prywatności jest w nim przywołana. Danezbierane w związku z tym zostaną przez nas usunięta po zakończeniudanej rozmowy i ostatecznym rozwiązaniu rozpatrywanej sprawy.

   

 • Rejestracja

 • Nanaszej stronie internetowej przedkładamy Ci opcję rejestracji przezpodanie danych osobowych. Dane te są wprowadzane do formularzadanych i przesyłane do nas oraz przechowywane przez nas. Rejestracjajest dokonywana w celu wykonania umowy lub przeprowadzania czynnościzmierzających do zawarcia umowy i dlatego podstawą do nich jestart. 6, par. 1, lit. b RODO.

  Wcelu zawarcia i wykonania umów wymagamy danych kontaktowych zależnieod konkretnego przypadku, na przykład imię i nazwisko, adresdostawy, adres do faktury, adres mailowy oraz informacje o wybranejformie płatności. Wykorzystujemy również Twoje dane doutrzymywania naszych danych o kliencie, gdzie przechowuje się tylkonajistotniejsze dane.  W celu zapobiegania błędom typograficznym(tzw. „literówkom”) i zapewnienia faktycznego dosłania doCiebie zamówionych produktów, sprawdzamy kompletność i poprawnośćTwojego adresu przy jego wprowadzaniu. 
   

 • Zamówieniazłożone bez rejestracji

 • Możeszzłożyć zamówienie jako odwiedzający, czyli bez rejestracji.Jeśli zdecydujesz się na ten sposób zamawiania, przed złożeniemzamówienia nie musisz się zarejestrować. Prosimy zwrócić uwagęna to, że wówczas, przy składaniu zamówień w przyszłości,będziesz musiał(a) ponownie wprowadzać swoje dane.

 • Przyzamówieniach bez rejestracji zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemydane dostarczone przez Ciebie dane w celu wykonania umowy, zgodnie zart. 6, par. 1, lit. b RODO. Przechowujemy dostarczone przez Ciebieinformacje przez okres przetwarzania i realizacji Twojego zamówienia.Następnie Twoje dane zostaną usunięte, chyba że w ciągu 14 dniod złożenia zamówienia postanowisz aktywować swoje konto klienta.Przetwarzanie danych, które mamy obowiązek przechowywać zgodnie zwymogami ustawowymi, wynikającymi z umowy spółki lub wymaganiamiumownymi, zostanie ograniczone, aby zapobiec wykorzystaniu ich winnych celach, natomiast nie zostaną one usunięte.
   

 • Postanowieniaróżne

 • Napodstawie art. 6, par. 1, lit. c oraz f RODO, wykorzystujemy iprzechowujemy Twoje dane osobowe oraz – tam, gdzie jest tokonieczne – informacje techniczne, w celu zapobieganianiewłaściwemu wykorzystaniu danych lub innych zachowań sprzecznychz prawem na naszej stronie internetowej, lub do prowadzenia dochodzeńw takich przypadkach, np. w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych wprzypadku ataków na nasze systemy informatyczne. Może to zostaćprzeprowadzone na podstawie zarządzeń organów publicznych lubsądów powszechnych, o ile wymaga tego od nas prawo, a także w celuochrony naszych praw i interesów oraz w celu umożliwienia obrony znaszej strony przed sądem.

 •  

   

  Twoje prawa

Dla Twojegobezpieczeństwa zastrzegamy sobie prawo do uzyskania dalszychinformacji przy udzielaniu odpowiedzi na istniejące zapytanie, wcelu potwierdzenia Twojej tożsamości. Jeżeli identyfikacja okażesię niemożliwa, zastrzegamy sobie również prawo do odmowy reakcjina Twoje zapytanie.

 1. Prawodostępu do danych

Maszprawo domagać się od nas informacji odnośnie przechowywanych przeznas danych osobowych na Twój temat. 

 1. Prawo dosprostowania

Maszprawo domagać się niezwłocznego sprostowania i/lub uzupełnieniadanych osobowych przechowywanych na Twój temat. 

 1. Prawo doograniczenia przetwarzania

Maszprawo domagać się, aby przetwarzanie Twoich danych osobowychzostało ograniczone, jeżeli kwestionujesz dokładność danychprzechowywanych na Twój temat, jeżeli przetwarzanie odbywa się wsposób bezprawny, a nam nie są już te dane potrzebne, ale Ty nieżyczysz sobie, aby dane te zostały usunięte, a wymagasz ich w celuzgłoszenia, wykonania lub obrony uprawnień wynikających zprzepisów prawa, lub jeżeli przedstawiłeś/łaś swój sprzeciwwobec ich przetwarzania.

 1. Prawo dousunięcia 

Maszprawo domagać się usunięcia Twoich danych osobowychprzechowywanych przez nas, o ile utrzymywanie danych nie jestniezbędne dla zapewnienia wolności słowa, wolności dostępu doinformacji, spełnienia zobowiązania wynikającego z przepisówprawa, z powodu interesu publicznego, w celu zgłoszenia lub obronyprzed roszczeniami lub w celu dochodzenia praw na mocy przepisów

 1. Prawo doinformacji

Jeżelizgłosiłeś/łaś prawo do sprostowania, do usunięcia lubograniczenia przetwarzania danych, powiadomimy wszystkich odbiorcówTwoich danych osobowych o sposobie sprostowania, usunięcia lubnałożenia ograniczeń w przetwarzaniu tych danych, chyba że jestto niemożliwe do przeprowadzenia lub wiąże się znieproporcjonalnym wysiłkiem. 

 1. f) Prawo doprzenoszenia danych

Maszprawo do uzyskania kopii przekazanych nam danych, które zostanąprzesłane Tobie lub osobie trzeciej w ustrukturyzowanym,standardowym formacie, czytelnym dla czytników maszynowych. Jeżelidomagasz się przesłania tych danych do innego administratoradanych, zostanie to zrealizowane, o ile istnieje taka możliwośćtechniczna.

 1. Prawo dosprzeciwu

JeżeliTwoje dane osobowe są przetwarzane w imię uzasadnionego interesuart. 6, par. 1, lit. f RODO, masz prawo do sprzeciwu w dowolnymczasie wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 RODO. 

 1. Prawo dowycofania zgody

Masz prawo do wycofaniazgody na zbieranie danych w dowolnej chwili, ze skutkiem przyszłym.Pozostanie to bez wpływu na zebrane dotychczas dane. Mamy nadzieję,że rozumiesz, iż z przyczyn technicznych, przetworzenie Twojegowycofania zgody może wymagać pewnej ilości czasu, oraz że możesznadal przez taki okres otrzymywać od nas wiadomości.

 1. Prawo doniepodlegania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, wtym profilowaniu

Maszprawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłączniena zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, jeżeli takadecyzja wywołuje u Ciebie skutki prawne lub w podobny sposóbistotnie na Ciebie wpływa.

 1. Prawo dozłożenia zażalenia do organu regulacyjnego

Jeżeliprzetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochroniedanych lub jeżeli Twoje prawa do ochrona danych zostały naruszone wjakikolwiek inny sposób, możesz złożyć zażalenie do organuregulacyjnego.

Zmiany w Polityce prywatności

W celu zapewnienia, iżnasza Polityka prywatności spełnia przez cały czas aktualne wymogiustawowe, zastrzegamy sobie prawo do wnoszenia do niej zmian wdowolnym czasie. Powyższe ma również zastosowanie w przypadkach,gdy Polityka prywatności wymaga zmian w celu objęcia nią nowychlub zmienionych produktów lub usług. 

 

 

 

 

 

Linki do innych witryn internetowych

 

Witryna internetowa www.pol-ger.com.pl może zawierać linki lub odsyłacze do innych stron internetowych, których nie obejmują postanowienia niniejszej polityki zachowania poufności. Zachęcamy Państwa do zapoznawania się z treścią odpowiedniej polityki w przypadku każdej z odwiedzanych witryn internetowych.

 

Data aktualizacji: 2018-05-25 08:30:00

© Comarch SA 2015. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®
Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij